Letecký výcvik

Letecký výcvik poskytovaný v Aeroklube Nové Zámky

 

Informácie o poskytovaní výcviku na získanie preukazu spôsobilosti (PS) pilota vetroňov – SPL (Sailplane Pilot License)


Výcvik  pilota na získanie PS pilota vetroňov je vykonávaný podľa schválenej výcvikovej príručky. Výcviková príručka je plne v súlade s požiadavkami európskej legislatívy v oblasti civilného letectva. Na výcvik na získanie SPL sa uplatňujú požiadavky predpisu: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, a ďalších nariadení Komisie(EÚ), na letovú prevádzku.

 

Výcvikovú príručku (k dispozícii na Webe SNA) schvaľuje Dopravný úrad, ktorý zároveň poveril organizáciu „Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika“ vykonávaním týchto výcvikov a dohľadom nad výcvikmi a letovou prevádzkou v aerokluboch. Aeroklub Nové Zámky je oprávnený vykonávať aj oboznamovací výcvik na iné typy vetroňov.

 

Informácie pre žiadateľa / záujemcu o letecký výcvik na vetroňoch:

 

Zdravotná spôsobilosť:

Žiadateľ o výcvik na získanie SPL musí absolvovať lekársku prehliadku pre získanie  osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti aspoň 2. triedy, ktoré na základe predpísanej zdravotnej prehliadky vydá „poverený lekár“ (AME – Aero Medical Examiner) alebo „letecko-lekárske centrum“ (AeMC – Aero Medical Centre). Aktuálny zoznam AME, a AeMC je uvedený na stránke Dopravného úradu.

 

Vekové obmedzenie pre výcvik:

- Vek na začatie výcviku na získanie SPL nie je limitovaný a závisí od fyzickej a mentálnej vyspelosti žiaka – pilota.

- Pred prvým samostatným letom ale musí žiak – pilot dosiahnuť vek aspoň 14 rokov.

- Žiadateľ o vydanie SPL  musí mať aspoň 16 rokov.

- Horná veková hranica nie je obmedzená – záleží na zdravom stave žiaka - pilota.

 

Teoretická výučba:

Pred začatím praktického - letového výcviku uchádzač absolvuje teoretickú výučbu v predpísanom rozsahu.

Žiak vo výcviku je povinný osvojiť si vedomosti z týchto predmetov:

 

1. Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky

2. Ľudská výkonnosť

3. Meteorológia

4. Komunikácia (frazeológia, rádiokomunikácia)

5. Princípy letu – vetrone

6. Prevádzkové postupy – vetrone

7. Letová výkonnosť a plánovanie – vetrone

8. Všeobecné znalosti o lietadle, konštrukcia, systémy a núdzové vybavenie – vetrone

9. Navigácia - vetrone

Predpísaný počet vyučovacích hodín nie je presne stanovený, minimum je ale 80 vyučovacích hodín po 60 min.

 

Praktický (letový) výcvik:

 Letový výcvik pozostáva z minimálne 15 letových hodín, letových hodín – rozsah závisí aj od schopností a talentu uchádzača.

 

V rámci uvedeného rozsahu 15 letových hodín uchádzač musí absolvovať najmenej:

- 10 hodín letu s inštruktorom

- 2 hodiny samostatných letov pod dohľadom inštruktora

- 45 vzletov a pristátí

- Jeden samostatný prelet do vzdialenosti aspoň 50 km (27 NM), alebo prelet s inštruktorom do vzdialenosti aspoň 100 km (55 NM)

 

Počas výcviku si žiak osvojí základy pilotáže a manévre, ktoré je potrebné zvládnuť počas normálnej prevádzky vetroňa. Tiež sa naučí ako uplatniť postupy a manévre pri núdzových situáciách počas letu. Súčasťou výcvikovej osnovy sú aj navigačné lety s využitím termických stúpavých prúdov v dĺžke 50, 100 a viac kilometrov a to v závislosti od vhodnosti počasia.

 

Skúška na vydanie SPL

 

1. Záverečné písomné skúšky z teoretických vedomostí  sú vykonané pod dozorom odbornej komisie prevádzkovateľa ustanovenou pre skúšky pilota vetroňa.

2. Záverečné praktické skúšky vykonávajú letoví examinátori (FE - Flight Examiner).

Letoví examinátori sú poverení Dopravným úradom a musia spĺňať požiadavky európskej legislatívy. 

 

Záujemcom o výcvik SPL poskytneme ďalšie informácie pri osobnej návšteve na letisku, prípadne odpoveďou na mail, alebo cez sociálnu sieť na našom profile Aeroklub Nové Zámky. Kontakty sú uvedené tu.

 

 

Kondičné lietanie, iné druhy výcvikov a oboznamovacie lety v aeroklube Nové Zámky.

 

Okrem základného výcviku je Aeroklub oprávnený vykonávať aj tieto druhy výcvikov v bezmotorovom lietaní.

1. Kvalifikačná kategória na vlečenie vetroňa;
2. Kvalifikačná kategória na lietanie s vetroňmi v oblačnosti;

 

Aeroklub je oprávnený poskytnúť leteckú techniku pre účely kondičného lietania aj nečlenom Aeroklubu. Podmienky lietania a cena za letovú hodinu sa zvyčajne dohodnú so žiadateľom osobne.

 

Aeroklub je v rámci letovej prevádzky leteckej školy oprávnený vykonávať oboznamovacie lety so záujemcami o letecký výcvik. Lety vykonávajú skúsení učitelia lietania - inštruktori na letúnoch alebo vetroňmi.

 

V rámci možností vieme zabezpečiť aj výcvik v lietaní na motorových lietadlách (PPL - A).

 

Záujemcom poskytneme ďalšie informácie pri osobnej návšteve na letisku, prípadne odpoveďou na mail, alebo cez sociálnu sieť na našom profile Aeroklub Nové Zámky. Kontakty sú uvedené tu.